TERMES D'UTILISATION website UNIPARTNERS

Versie 26-06-2018

1. TOEPASSINGSGEBIED en CONTACT

Deze gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de website www.unipartners.be/. Door deze website te gebruiken aanvaardt u deze en gaat u akkoord deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Deze website werd gecreëerd en beheerd door UniPartners , Kardinaal Cardijnstraat 7, 2840 Terhagen, ingeschreven onder ondernemingsnummer 0454.644.839

Vooraleer onze website te gebruiken, verzoeken wij u om onze Gebruiksvoorwaarden, de Privacyverklaring en de Cookiesverklaring aandachtig te lezen.

Via info@unipartners.be kan u met ons in contact treden, alsook via het adres hierboven vermeld.

2. DOEL en INHOUD van de website

Onze website verschaft u informatie over wie UniPartners is en wat wij doen. Verder krijgt de bezoeker van de website de mogelijkheid online een sollicitatieformulier in te vullen. Tevens wordt aan de bezoeker van onze website de mogelijkheid geboden om met UniPartners in contact te treden via diverse kanalen zoals Facebook , LinkedIn, Instagram, Twitter en via mail.

UniPartners probeert de informatie dewelke op de website wordt verstrekt, steeds te controleren op onnauwkeurigheden. Ondanks deze controle kunnen wij niet vermijden dat er toch onjuistheden kunnen optreden.

Verder is het de gebruiker van onze website niet geoorloofd om zich toegang te verschaffen tot de inhoud van onze website die niet voor hem/haar bestemd is. Wij denken hier bijvoorbeeld aan “hacking” of een andere techniek. Ook is het de bezoeker van onze website niet geoorloofd om deze te testen op eventuele zwakheden.

3. AANSPRAKELIJKHEID

UniPartners kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die, rechtstreeks hetzij onrechtstreeks kan optreden bij het gebruik van onze website. Hierbij denken we aan schade als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van het verstrekken van verkeerde informatie, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of van partners, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. UniPartners geeft hierbij aan dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan. UniPartners geeft aan om de eigen gebruiksvoorwaarden van deze betreffende websites te raadplegen.

4. INTELLECTUELE EIGENDOM

Behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van UniPartners, is elke reproductie, publieke mededeling of hergebruik van de website of een deel daarvan, d.i. met inbegrip van - doch niet beperkt tot - de daarin vervatte tekst, afbeeldingen, codes, interface elementen, informatie, afbeeldingen, videobestanden en geluidsbestanden, op welke wijze dan ook, verboden.

5. WIJZIGINGEN

UniPartners behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Het wordt de gebruiker aangeraden om regelmatig de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen.

Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 26 juni 2018.

6. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht en dienen als dusdanig te worden geïnterpreteerd.

In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.